Ausgedruckt von https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505011010010

Nutzungsbedingungen

Ogólne warunki użytkowania / wskazówki prawne, city-map Polska ul. Dąbrowskiego 38/40 (bud. Ornamentu) PL-70-100 Szczecin oraz partnerów systemowych zwanych dalej city-map

Warunki użytkowania:

Publikowane przez city-map informacje, adresy i zdjęcia podlegają wnikliwej kontroli. Pomimo tego city-map nie może brać odpowiedzialno?ci za ich prawidłowo?ć. Tre?ci i zdjęcia służą wyłącznie osobistej informacji klienta. Żadna czę?ć publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie reprodukowana, przerabiania przy pomocy systemów elektronicznych, kopiowana i rozpowszechniana bez jednoznacznej pisemnej zgody wydawcy. W przypadku pozyskania przez city-map informacji, że funkcja Online-Kontakt wykorzystywana jest do rozpowszechniania niezgodnych z prawem tre?ci, niepożądanych reklam czy spamów, kontakty takie są kasowane bez umieszczenia odsyłacza do innych systemów. Roszczenia o posiadające moc prawną dotyczące przekierowania do innych systemów są wykluczone. Nazwy produktów i firm używane są bez gwarancji swobodnego wykorzystywania.

Odpowiedzialno?ć za tre?ci / informacje:

Zarówno city-map, jak i osoby trzecie, od których pochodzą prezentowane przez wła?ciciela publikacji tre?ci, nie ponoszć żadnej odpowiedzialno?ci za poprawno?ć, pełno?ć, aktualno?ć lub precyzyjno?ć i dostępno?ć informacji gospodarczych, usług, cen, informacji ogólnych i pozostałych dostępnych danych, pomimo starannego procesu ich zdobywania i publikacji. Nie wszystkie informacje, na których opierają się te dokumenty, zostały zweryfikowane przez city-map. City-map nie bierze odpowiedzialno?ci za straty poniesione w wyniku używania tych dokumentów / informacji lub będące w związku z ich wykorzystywaniem.

Doradztwo / wskazówki:

Publikacje informacji nie mają charakteru doradztwa i nie mogą w związku z tym być traktowane jako zachęcenie do kupna lub sprzedaży danego produktu, usługi itd. Zawarte w ten sposób dokumenty / informacje mają wyłącznie funkcję informacyjną.

Linki:

Umieszczanie linków na stronach i w katalogach city-map dopuszcza się wyłącznie za pisemną zgodą wła?ciciela strony, do której link ten prowadzi. Tre?ci zawarte na takich stronach nie stają się własno?cią city-map. city-map nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczone na stronach, do których prowadzą linki, jak również za pó?niejsze ich zmiany.

Ramki:

Włączanie stron będących własno?cią city-map do obcej struktury ramowej (frames) dopuszcza się wyłącznie za pisemną zgodą wła?ciciela strony.

Wskazówki dotyczące komunikacji e-mailowej i rejestracji adresów:

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej stała się w ostatnich latach szybkim, wygodnym i korzystnym sposobem łączno?ci masowej. Ma ona jednak z powodu ograniczeń technicznych również swoje wady. Istnieje bowiem możliwo?ć dostępu do przesyłanych za pomocą Internetu wiadomo?ci (brak poufno?ci), a nawet zmieniania ich tre?ci (brak integralno?ci). Można również zmienić autora wiadomo?ci (brak autentyczno?ci). Podczas wysyłania e-maili do city-map należy mieć na uwadze, że nie posiadają one takiej poufno?ci i zabezpieczenia, jak zwykły list, co zbli.a je formą raczej do kartki pocztowej. Z powodu możliwo?ci sfałszowania autora wiadomo?ci lub rejestracji w city-map, a także zmiany tre?ci wiadomo?ci, zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowego potwierdzenia, zanim tre?ć wiadomo?ci lub rejestracja zostanie przyjęta przez city-map do wiadomo?ci. Nie istnieje możliwo?ć wykorzystania przez city-map Twoich danych do innych celów, ani przekazania ich osobom trzecim.

Szczecin, 31. marca 2003
Karten & Stadtpläne
In der Region suchen

news …
Das ist neu
  • Keine aktuellen Einträge gefunden