Ausgedruckt von https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505011010000

Nutzungsbedingungen

Og´┐Żlne warunki u´┐Żytkowania / wskaz´┐Żwki prawne, city-map Polska ul. D´┐Żbrowskiego 38/40 (bud. Ornamentu) PL-70-100 Szczecin oraz partner´┐Żw systemowych zwanych dalej city-map

Warunki u´┐Żytkowania:

Publikowane przez city-map informacje, adresy i zdj´┐Żcia podlegaj´┐Ż wnikliwej kontroli. Pomimo tego city-map nie mo´┐Że bra´┐Ż odpowiedzialno?ci za ich prawid´┐Żowo?´┐Ż. Tre?ci i zdj´┐Żcia s´┐Żu´┐Ż´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie osobistej informacji klienta. ´┐Żadna cz´┐Ż?´┐Ż publikacji nie mo´┐Że by´┐Ż w jakiejkolwiek formie reprodukowana, przerabiania przy pomocy system´┐Żw elektronicznych, kopiowana i rozpowszechniana bez jednoznacznej pisemnej zgody wydawcy. W przypadku pozyskania przez city-map informacji, ´┐Że funkcja Online-Kontakt wykorzystywana jest do rozpowszechniania niezgodnych z prawem tre?ci, niepo´┐Ż´┐Żdanych reklam czy spam´┐Żw, kontakty takie s´┐Ż kasowane bez umieszczenia odsy´┐Żacza do innych system´┐Żw. Roszczenia o posiadaj´┐Żce moc prawn´┐Ż dotycz´┐Żce przekierowania do innych system´┐Żw s´┐Ż wykluczone. Nazwy produkt´┐Żw i firm u´┐Żywane s´┐Ż bez gwarancji swobodnego wykorzystywania.

Odpowiedzialno?´┐Ż za tre?ci / informacje:

Zar´┐Żwno city-map, jak i osoby trzecie, od kt´┐Żrych pochodz´┐Ż prezentowane przez w´┐Ża?ciciela publikacji tre?ci, nie ponosz´┐Ż ´┐Żadnej odpowiedzialno?ci za poprawno?´┐Ż, pe´┐Żno?´┐Ż, aktualno?´┐Ż lub precyzyjno?´┐Ż i dost´┐Żpno?´┐Ż informacji gospodarczych, us´┐Żug, cen, informacji og´┐Żlnych i pozosta´┐Żych dost´┐Żpnych danych, pomimo starannego procesu ich zdobywania i publikacji. Nie wszystkie informacje, na kt´┐Żrych opieraj´┐Ż si´┐Ż te dokumenty, zosta´┐Ży zweryfikowane przez city-map. City-map nie bierze odpowiedzialno?ci za straty poniesione w wyniku u´┐Żywania tych dokument´┐Żw / informacji lub b´┐Żd´┐Żce w zwi´┐Żzku z ich wykorzystywaniem.

Doradztwo / wskaz´┐Żwki:

Publikacje informacji nie maj´┐Ż charakteru doradztwa i nie mog´┐Ż w zwi´┐Żzku z tym by´┐Ż traktowane jako zach´┐Żcenie do kupna lub sprzeda´┐Ży danego produktu, us´┐Żugi itd. Zawarte w ten spos´┐Żb dokumenty / informacje maj´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie funkcj´┐Ż informacyjn´┐Ż.

Linki:

Umieszczanie link´┐Żw na stronach i w katalogach city-map dopuszcza si´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie za pisemn´┐Ż zgod´┐Ż w´┐Ża?ciciela strony, do kt´┐Żrej link ten prowadzi. Tre?ci zawarte na takich stronach nie staj´┐Ż si´┐Ż w´┐Żasno?ci´┐Ż city-map. city-map nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczone na stronach, do kt´┐Żrych prowadz´┐Ż linki, jak r´┐Żwnie´┐Ż za p´┐Ż?niejsze ich zmiany.

Ramki:

W´┐Ż´┐Żczanie stron b´┐Żd´┐Żcych w´┐Żasno?ci´┐Ż city-map do obcej struktury ramowej (frames) dopuszcza si´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie za pisemn´┐Ż zgod´┐Ż w´┐Ża?ciciela strony.

Wskaz´┐Żwki dotycz´┐Żce komunikacji e-mailowej i rejestracji adres´┐Żw:

Komunikacja za pomoc´┐Ż poczty elektronicznej sta´┐Ża si´┐Ż w ostatnich latach szybkim, wygodnym i korzystnym sposobem ´┐Ż´┐Żczno?ci masowej. Ma ona jednak z powodu ogranicze´┐Ż technicznych r´┐Żwnie´┐Ż swoje wady. Istnieje bowiem mo´┐Żliwo?´┐Ż dost´┐Żpu do przesy´┐Żanych za pomoc´┐Ż Internetu wiadomo?ci (brak poufno?ci), a nawet zmieniania ich tre?ci (brak integralno?ci). Mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż zmieni´┐Ż autora wiadomo?ci (brak autentyczno?ci). Podczas wysy´┐Żania e-maili do city-map nale´┐Ży mie´┐Ż na uwadze, ´┐Że nie posiadaj´┐Ż one takiej poufno?ci i zabezpieczenia, jak zwyk´┐Ży list, co zbli.a je form´┐Ż raczej do kartki pocztowej. Z powodu mo´┐Żliwo?ci sfa´┐Ższowania autora wiadomo?ci lub rejestracji w city-map, a tak´┐Że zmiany tre?ci wiadomo?ci, zastrzegamy sobie prawo do ´┐Ż´┐Żdania dodatkowego potwierdzenia, zanim tre?´┐Ż wiadomo?ci lub rejestracja zostanie przyj´┐Żta przez city-map do wiadomo?ci. Nie istnieje mo´┐Żliwo?´┐Ż wykorzystania przez city-map Twoich danych do innych cel´┐Żw, ani przekazania ich osobom trzecim.

Szczecin, 31. marca 2003
Karten & Stadtpl├Ąne
In der Region suchen

news …
Das ist neu
  • Keine aktuellen Eintr├Ąge gefunden