Udprintet af http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505011020003

Alm. forretningsbetingelser for city-map


Ogólne warunki handlowe firmy
city-map Internetmarketing
oraz przyczonych partnerów systemowych
dalej zwanych city-map

§1 Zawarcie umowy

Umow o uytkowanie oferowanych przez city-map usug zawiera si poprzez podpisanie zlecenia, dokonanie zlecenia na stworzenie przez city-map prezentacji internetowej, rejestracj w Internecie lub potwierdzenie zlecenia przez city-map. Do przyjmowania zlece upowaniony jest we wasnym imieniu kady oddzia autoryzowany umow licencyjn.

§2 Zakres usug

 1. Zakres oferowanych przez city-map usug wynika z ogólnych warunków handlowych city-map, jak te z opisu systemu, warunków uytkowania oraz danych wynikajcych z wniosków i umów. Treci zawarte w prezentacjach internetowych s okrelane przez klienta i przez niego potwierdzane na podstawie pisemnej akceptacji podczas podpisania umowy.
 2. Usugi webhostingowe city-map dla prezentacji internetowych wykonywane s na podstawie dostpnych w Internecie dróg przesyu danych.
 3. City-map zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmieniania usug oraz do wprowadzania ulepsze. Wszystkie darmowe usugi mog by wyczane w kadym momencie i bez wczeniejszego uprzedzenia. Nie moe to by podstaw do jakichkolwiek roszcze.
 4. City-map zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczcych cen biecych usug. Zmiana ceny moe jednak wej w ycie dopiero po zakoczeniu kadego penego roku trwania umowy.
 5. W przypadku rezygnacji regionalnego serwisu z prowadzenia usug, wszystkie jego funkcje przejmuje ogólnokrajowe przedstawicielstwo city-map Polska, wcznie ze zobowizaniami wobec klientów wynikajcymi z zawartych umów.

§3 Obowizki klienta

Klienci s zobowizani do naleytego korzystania z usug city-map. Rozumie si tu w szczególnoci
a) zakaz przekazywania nadanych hase osobom trzecim
b) obowizek niezwocznego zgaszania zauwaonych problemów lub bdów
c) obowizek przestrzegania zasad ochrony danych i praw autorskich w zwizku z zawartoci prezentacji i uywaniem danych bdcych wasnoci osób trzecich
d) zakaz zamieszczania treci niezgodnych z prawem.

§4 Copyright, prawa autorskie

 1. Prawo autorskie zaczyna obowizywa automatycznie w momencie stworzenia projektu prezentacji. Do projektu prezentacji zaliczaj si: oprogramowanie, teksty, zdjcia, obrazy, grafiki, filmy i dwiki bdce autorstwem city-map. W wyniku dziaania prawa osobowego, prawa autorskie nie mog by przekazywane klientom.
 2. Prawa do uytkowania projektu prezentacji (kopiowanie i rozpowszechnianie) s na czas trwania umowy w posiadaniu klienta.
 3. Oprogramowanie pozostaje wasnoci city-map równie po wyganiciu umowy. Nieograniczone prawa do uytkowania tekstów, zdj, obrazów, grafik, filmów, muzyki i dwików mog by nabyte przez klienta za sum w wysokoci 25 % wartoci danej umowy, pod warunkiem, e wszelkie oznaczenia wskazujce city-map jako posiadacza praw autorskich (w szczególnoci copyright i wyznacznik Meta) s usunite.

§5 Zerwanie umowy

Umowa zawarta jest na czas nieokrelony. Moe zosta zerwana przez strony po zakoczeniu kadego kolejnego roku trwania umowy, liczonego od daty widniejcej na fakturze. Zawiadomienie o zerwaniu umowy musi zosta dostarczone odbiorcy pisemnie, najpóniej na 4 tygodnie przed upywem kadego kolejnego roku trwania umowy. Wszelkie inne terminy dotyczce zerwania umowy wymagaj zgody city-map.

§6 Ograniczona odpowiedzialno

 1. Wyklucza si wnoszenia roszcze dotyczcych zadouczynienia strat poniesionych w wyniku niedostpnoci treci, pomyek klienta powstaych podczas ustalania warunków umowy i niedozwolonych kroków przeciwko city-map, jeli nie wystpuje umylne lub ryzykowne dziaanie ze strony city-map. To samo dotyczy podwykonawców i wspópracowników city-map.
 2. city-map nie bierze odpowiedzialnoci za peno, zgodno i aktualno informacji przekazywanych na zlecenie klienta. city-map nie odpowiada równie za niezgodne z prawem dziaanie osób trzecich, które odbywa si z wykorzystaniem oferowanych przez city-map usug.
 3. Jeli powstaa szkoda nastpuje w wyniku zdarzenia spowodowanego np. awari linii w Internecie, obowizuj wtedy takie same ustalenia dotyczce odpowiedzialnoci city-map wzgldem klienta, co ustalenia istniejce midzy operatorem linii i city-map.

§7 Warunki patnoci

 1. Usugi jednorazowe patne s przelewem po otrzymaniu faktury. Usugi biece miesiczne patne s miesicznie lub rocznie z góry, w formie przelewu lub pobrania z konta. Termin patnoci wszystkich wystawianych przez city-map faktur ustala si na 7 dni. Przy miesicznym regulowaniu patnoci stosuje si narzut w wysokoci 5%.
 2. Patnoci dokonuje si po podpisaniu umowy i umieszczeniu klienta w Internecie. Inne moliwoci dopuszcza si tylko na podstawie ustale pisemnych.

§8 Zwoka

 1. Jeli dana patno pozostaje nieuregulowana powyej dwóch miesicy, city-map zastrzega sobie prawo do zawieszenia wiadczonych klientowi usug a do cakowitego uiszczenia nalenoci. Klient moe domaga si powrotnej aktywacji dopiero po zapacie.
 2. W podanym wyej przypadku dopuszcza si równie moliwo cakowitego zerwania umowy z klientem.
 3. city-map zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za zwok w wysokoci 8% w skali roku.
 4. city-map zastrzega sobie prawo do wnoszenia dalszych roszcze w przypadku powstaej zwoki.

§9 Prawa uytkownika, zwrot opat

 1. Klient moe wnosi roszczenia tylko w formie dokumentów posiadajcych moc prawn. Klientowi przysuguje prawo do zaniechania uiszczenia nalenoci wycznie na podstawie roszcze bdcych w zgodzie z tekstem umowy.
 2. Za wszelkie opónienia powstae w wyniku dziaania si wyszych lub wydarze, które w znacznym stopniu utrudniaj lub cakowicie uniemoliwiaj wykonywanie usug przez city-map (takich jak strajki, zarzdzenia pastwowe, awarie sieci komunikacyjnych innych operatorów), city-map nie ponosi odpowiedzialnoci.
 3. Jeli nastpi awaria sieci trwajca duej ni dwa tygodnie, klient ma prawo zada zmniejszenia opaty miesicznej, liczc od momentu powstania awarii do momentu jej usunicia. Przez sowo awaria rozumie si sytuacj, w której dostp do systemu city-map jest uniemoliwiony.
 4. Jeli przyczyna awarii ley poza zakresem odpowiedzialnoci city-map, wszelkie roszczenia dotyczce zwrotu kosztów s wykluczone.
 5. Jeli przyczyna powstania trwajcej powyej wymienionego okresu awarii ley po stronie city-map lub jej wspópracowników, umowa z klientem zostaje bezpatnie przeduona o czas trwania awarii, liczc od momentu jej wyganicia. Ma to miejsce w przypadku zaistnienia bdu zalenego od city-map.

§10 Ochrona danych

 1. Dane klienta zamieszczone w city-map nie s poufne i posiadaj zgod na publikacj, jeeli nie istniej inne ustalenia pisemne.
 2. Kady klient city-map zostaje poinformowany zgodnie z ustaleniami prawa o ochronie danych, e city-map dokonuje obróbki technicznej jego danych, a take informacji wysyanych do niego w ramach poczty elektronicznej oraz otrzymanych w formie elektronicznej danych potrzebnych do sporzdzenia umowy lub zada wynikajcych z umowy. Nie istnieje moliwo wykorzystania przez city-map danych do celów nie wynikajcych z umowy, ani przekazania ich osobom trzecim.

§11 Ustalenia kocowe

 1. Powysze ogólne warunki handlowe su jako podstawa do zawierania wszelkich umów z city-map lub partnerami city-map.
 2. Warunki te wchodz w ycie wraz z podpisaniem umowy.
 3. Warunki te uwaa si za wystarczajce do zawarcia umowy. Ogólne warunki handlowe klienta nie s tym samym uwzgldnione.
 4. Wszelkie ustalenia odbiegajce od powyszych ustale wymagaj pisemnego potwierdzenia.

§12 Waciwy sd

Jedynym sdem waciwym dla wszelkich sporów jest sd waciwy dla danego partnera systemowego.

Kortoversigt
Sűg

news …
Dette er nyt
 • Der er ikke fundet nogen aktuelle visninger