Printed by https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505011020001

General terms and conditions for city-map


Ogólne warunki handlowe firmy
city-map Internetmarketing
oraz przyłączonych partnerów systemowych
dalej zwanych city-map

§1 Zawarcie umowy

Umowę o użytkowanie oferowanych przez city-map usług zawiera się poprzez podpisanie zlecenia, dokonanie zlecenia na stworzenie przez city-map prezentacji internetowej, rejestrację w Internecie lub potwierdzenie zlecenia przez city-map. Do przyjmowania zleceń upoważniony jest we własnym imieniu każdy oddział autoryzowany umową licencyjną.

§2 Zakres usług

 1. Zakres oferowanych przez city-map usług wynika z ogólnych warunków handlowych city-map, jak też z opisu systemu, warunków użytkowania oraz danych wynikających z wniosków i umów. Treści zawarte w prezentacjach internetowych są określane przez klienta i przez niego potwierdzane na podstawie pisemnej akceptacji podczas podpisania umowy.
 2. Usługi webhostingowe city-map dla prezentacji internetowych wykonywane są na podstawie dostępnych w Internecie dróg przesyłu danych.
 3. City-map zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmieniania usług oraz do wprowadzania ulepszeń. Wszystkie darmowe usługi mogą być wyłączane w każdym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Nie może to być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
 4. City-map zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących cen bieżących usług. Zmiana ceny może jednak wejść w życie dopiero po zakończeniu każdego pełnego roku trwania umowy.
 5. W przypadku rezygnacji regionalnego serwisu z prowadzenia usług, wszystkie jego funkcje przejmuje ogólnokrajowe przedstawicielstwo city-map Polska, włącznie ze zobowiązaniami wobec klientów wynikającymi z zawartych umów.

§3 Obowiązki klienta

Klienci są zobowiązani do należytego korzystania z usług city-map. Rozumie się tu w szczególności
a) zakaz przekazywania nadanych haseł osobom trzecim
b) obowiązek niezwłocznego zgłaszania zauważonych problemów lub błędów
c) obowiązek przestrzegania zasad ochrony danych i praw autorskich w związku z zawartością prezentacji i używaniem danych będących własnością osób trzecich
d) zakaz zamieszczania treści niezgodnych z prawem.

§4 Copyright, prawa autorskie

 1. Prawo autorskie zaczyna obowiązywać automatycznie w momencie stworzenia projektu prezentacji. Do projektu prezentacji zaliczają się: oprogramowanie, teksty, zdjęcia, obrazy, grafiki, filmy i dźwięki będące autorstwem city-map. W wyniku działania prawa osobowego, prawa autorskie nie mogą być przekazywane klientom.
 2. Prawa do użytkowania projektu prezentacji (kopiowanie i rozpowszechnianie) są na czas trwania umowy w posiadaniu klienta.
 3. Oprogramowanie pozostaje własnością city-map również po wygaśnięciu umowy. Nieograniczone prawa do użytkowania tekstów, zdjęć, obrazów, grafik, filmów, muzyki i dźwięków mogą być nabyte przez klienta za sumę w wysokości 25 % wartości danej umowy, pod warunkiem, że wszelkie oznaczenia wskazujące city-map jako posiadacza praw autorskich (w szczególności copyright i wyznacznik Meta) są usunięte.

§5 Zerwanie umowy

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może zostać zerwana przez strony po zakończeniu każdego kolejnego roku trwania umowy, liczonego od daty widniejącej na fakturze. Zawiadomienie o zerwaniu umowy musi zostać dostarczone odbiorcy pisemnie, najpóźniej na 4 tygodnie przed upływem każdego kolejnego roku trwania umowy. Wszelkie inne terminy dotyczące zerwania umowy wymagają zgody city-map.

§6 Ograniczona odpowiedzialność

 1. Wyklucza się wnoszenia roszczeń dotyczących zadośćuczynienia strat poniesionych w wyniku niedostępności treści, pomyłek klienta powstałych podczas ustalania warunków umowy i niedozwolonych kroków przeciwko city-map, jeśli nie występuje umyślne lub ryzykowne działanie ze strony city-map. To samo dotyczy podwykonawców i współpracowników city-map.
 2. city-map nie bierze odpowiedzialności za pełność, zgodność i aktualność informacji przekazywanych na zlecenie klienta. city-map nie odpowiada również za niezgodne z prawem działanie osób trzecich, które odbywa się z wykorzystaniem oferowanych przez city-map usług.
 3. Jeśli powstała szkoda następuje w wyniku zdarzenia spowodowanego np. awarią linii w Internecie, obowiązują wtedy takie same ustalenia dotyczące odpowiedzialności city-map względem klienta, co ustalenia istniejące między operatorem linii i city-map.

§7 Warunki płatności

 1. Usługi jednorazowe płatne są przelewem po otrzymaniu faktury. Usługi bieżące miesięczne płatne są miesięcznie lub rocznie z góry, w formie przelewu lub pobrania z konta. Termin płatności wszystkich wystawianych przez city-map faktur ustala się na 7 dni. Przy miesięcznym regulowaniu płatności stosuje się narzut w wysokości 5%.
 2. Płatności dokonuje się po podpisaniu umowy i umieszczeniu klienta w Internecie. Inne możliwości dopuszcza się tylko na podstawie ustaleń pisemnych.

§8 Zwłoka

 1. Jeśli dana płatność pozostaje nieuregulowana powyżej dwóch miesięcy, city-map zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczonych klientowi usług aż do całkowitego uiszczenia należności. Klient może domagać się powrotnej aktywacji dopiero po zapłacie.
 2. W podanym wyżej przypadku dopuszcza się również możliwość całkowitego zerwania umowy z klientem.
 3. city-map zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 8% w skali roku.
 4. city-map zastrzega sobie prawo do wnoszenia dalszych roszczeń w przypadku powstałej zwłoki.

§9 Prawa użytkownika, zwrot opłat

 1. Klient może wnosić roszczenia tylko w formie dokumentów posiadających moc prawną. Klientowi przysługuje prawo do zaniechania uiszczenia należności wyłącznie na podstawie roszczeń będących w zgodzie z tekstem umowy.
 2. Za wszelkie opóźnienia powstałe w wyniku działania sił wyższych lub wydarzeń, które w znacznym stopniu utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają wykonywanie usług przez city-map (takich jak strajki, zarządzenia państwowe, awarie sieci komunikacyjnych innych operatorów), city-map nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Jeśli nastąpi awaria sieci trwająca dłużej niż dwa tygodnie, klient ma prawo zażądać zmniejszenia opłaty miesięcznej, licząc od momentu powstania awarii do momentu jej usunięcia. Przez słowo awaria rozumie się sytuację, w której dostęp do systemu city-map jest uniemożliwiony.
 4. Jeśli przyczyna awarii leży poza zakresem odpowiedzialności city-map, wszelkie roszczenia dotyczące zwrotu kosztów są wykluczone.
 5. Jeśli przyczyna powstania trwającej powyżej wymienionego okresu awarii leży po stronie city-map lub jej współpracowników, umowa z klientem zostaje bezpłatnie przedłużona o czas trwania awarii, licząc od momentu jej wygaśnięcia. Ma to miejsce w przypadku zaistnienia błędu zależnego od city-map.

§10 Ochrona danych

 1. Dane klienta zamieszczone w city-map nie są poufne i posiadają zgodę na publikację, jeżeli nie istnieją inne ustalenia pisemne.
 2. Każdy klient city-map zostaje poinformowany zgodnie z ustaleniami prawa o ochronie danych, że city-map dokonuje obróbki technicznej jego danych, a także informacji wysyłanych do niego w ramach poczty elektronicznej oraz otrzymanych w formie elektronicznej danych potrzebnych do sporządzenia umowy lub zadań wynikających z umowy. Nie istnieje możliwość wykorzystania przez city-map danych do celów nie wynikających z umowy, ani przekazania ich osobom trzecim.

§11 Ustalenia końcowe

 1. Powyższe ogólne warunki handlowe służą jako podstawa do zawierania wszelkich umów z city-map lub partnerami city-map.
 2. Warunki te wchodzą w życie wraz z podpisaniem umowy.
 3. Warunki te uważa się za wystarczające do zawarcia umowy. Ogólne warunki handlowe klienta nie są tym samym uwzględnione.
 4. Wszelkie ustalenia odbiegające od powyższych ustaleń wymagają pisemnego potwierdzenia.

§12 Właściwy sąd

Jedynym sądem właściwym dla wszelkich sporów jest sąd właściwy dla danego partnera systemowego.

city directories
Search

news …
That's new
 • No current entries found