The recommendations of Szko³a Kszta³cenia Zawodowego i Technicznego are displayed here.