The recommendations of Rakowski J.Zak³ad stolarsko-tartaczny are displayed here.