The recommendations of Pyrzycka Spó³dzielnia Mieszkaniowa are displayed here.