The recommendations of Przysz³oæ. Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna are displayed here.