The recommendations of Przedsiêbiorstwo Produkcji Urz¹dzeñ Ochrony Œrodowiska "BUDPLAST" Sp. z o.o. are displayed here.